எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

ஞாயிறு, 25 ஜூலை, 2021

நிழலும் நிஜமும்

இணைந்து நடந்தாலும் 
இணைந்து கிடந்தாலும்
நிஜத்தின் நானாவித குணங்கள்
நிழலிடம் படிவதில்லை,
பிம்பமாகவே தொடர்ந்தாலும்.
தொடரும் நிழல்
பட்டும்படாமல்
படரும் இருள் மட்டுமே.
முன் செல்லும் நிஜமோ
நிறமற்றிருந்தாலும்
இருண்மையின் பிம்பம். 
 

வெள்ளி, 9 ஜூலை, 2021

ஒரு சிறு மரமும் அணைவாய் ஒற்றைக் கிளையும்

இறக்கைகள் விரியப் பறக்கின்றன
பறவைகள்.
மேலே வானம்
கீழே வனம்
காற்றிலசைந்து
சருகுபோலாடி
மெல்லக் கீழிறங்க
ஒற்றைக் கிளை
அவற்றின் உலகம்.
எல்லைகள் எல்லாம்
இறக்கையின் அசைவில்
எண்கோணமாய் விரிந்து கிடக்க
நிலவுப் பொழிவில்
இமைகள் இடுங்க
கால்கள் குறுக்கிப் பஞ்சுடல் சாய்க்கத்
தேவை ஒரு சிறு மரமும்
அணைவாய் ஒற்றைக் கிளையும். 

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...