எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

திங்கள், 31 அக்டோபர், 2022

பணமும் மனமும்..

பணம் பேசும் உலகில்
மனம் பேசுவதில்லை
மனம் பேசுவது
பணத்தின் காதுகளில் விழுவதில்லை
இரண்டிற்கும் உறவில்லையெனத்
தெரிந்தும் ஏங்குவது அறியாமை.
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...