எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

திங்கள், 23 ஆகஸ்ட், 2021

சங்கிலிப் பிணைப்பு

பொன்னூஞ்சலில் ஆடினாலும்
தனித்தனி உலகம்
தனித்தனி மயக்கம்
ஆணுலகும் பெண்ணுலகும்
இயங்குவது சங்கிலிப் பிணைப்பால். 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...